ĐIỀU KIỆN KINH DOANH SẢN PHẨM

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 2403/2022/ĐKSP do Bộ Y tế cấp ngày 19/04/2022 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ANZA

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 9079/2020/ĐKSP do Bộ Y tế cấp ngày 20/09/2020 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Buxin Plus

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 12899/2020/ĐKSP do Bộ Y tế cấp ngày 28/12/2020 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamine 500

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 7065/2020/ĐKSP do Bộ Y tế cập ngày 31/07/2020 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hạ An Đường

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 8608/2020/ĐKSP do Bộ Y tế cấp ngày 08/09/2020 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe HOU LOU DAN

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 7704/2020/ĐKSP do Bộ Y tế cấp ngày 15/08/2020 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PROBIOTIC

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 7426/2020/ĐKSP do Bộ Y tế cấp ngày 10/08/2020 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 6796/2020/ĐKSP do Bộ Y tế cấp ngày 22/07/2020 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GẠO ĐỎ LÊN MEN

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Số: 10817/2020/ĐKSP do Bộ Y tế cấp ngày 02/11/2020 cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe URICA LIGI